Fellows Batch 2019

Abir El sadik (NGU- EG)

Ayman Afify (PSMMC- SA)

Ayman Elsamanoudy ( KAU-Med SA)

Ahmed Sarhan ( Azhar- EG)

Abu Obaida Yassin (Jazan- SA)

Ahmed Elzainy(Qassim- SA)

Ansam Seif (ASU- EG)

Ashraf Omar (ASU- EG)

Aliaa Omar (KAU-Dent- SA)

Dalia Abuelenain (KAU-Dent- SA)

Elsayed Abdelkreem(Sohag- EG)

Fatema Turkistani(Taiba-Pharm- SA)

Gehan Sadek (Menoufia-EG)

Gehan Khalaf (ASU-EG)

Gehane Hamed (ASU-EG)

Ghada Mansour (KAU-Dent- SA)

Hany Waheeb (AFCM-EG)

Hala Elwakil (ASU-EG)

Hayam Mohamed (ASU-EG)

Hala Sweed (ASU-EG)

Haytham Aljaber( Hammad- QA)

Hala Abdelaliem (KAU-Dent- SA)

Kariem Elbatouty (ASU-DENT- EG)

Khadijah Turkistani (KAU-Dent- SA)

Mona Abdel Hamid(ASU-EG)

Marwa Ahmed (HU- EG)

Maha Zakaria ( ASU- EMP- EG)

Nagwa Nashaat ( MU- EG)

Noha Magdy Elrafie (ASU-EG)

Nevine Bahaa (ASU-EG)

Randa Reda Mabrouk
(ASU-EG)

Randa Mostafa ( BU- EG)

Rajaa Allhiani (KAU-SA)

Rasha Abou Kamer (KAU-SA)

Reham Tash (ASU-EG)

Sahar Omar (AFCM-EG)

Sanaa Radi(AU- Egypt)

Shahira Samir (ASU-EG)

Soha Ashry (ASU-EG)

Tamer Assar (BU- EG)

Zeinab Alrefaie (KAU-SA)